CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)

(Ngày đăng: 27/06/2019, số lượt xem: 237)

Thực hiện Quyết định số 3925/QĐ-BVHTTDL ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt đề án tổ chức tuyên truyền cổ động chính trị, văn hóa cơ sở giai đoạn 2016-2020, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019) và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), cụ thể như sau:

I.Mục đích, yêu cầu và nội dung thể hiện

1.Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019)

-Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta và đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

-Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của nhân dân ta; tôn vinh và tri ân những công lao to lớn của lực lượng vũ trang, của các tầng lớp nhân dân;  phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và đất nước nói chung ngày càng tươi đẹp và phồn thịnh.

2.Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

-Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự cường, vượt qua mọi khó khăn của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nên “con đường huyền thoại”, đường Trường Sơn –đường Hồ Chí Minh để chi viện sức người, sức của cho các chiến trường miền Nam; những chiến công, truyền thống quang vinh của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

-Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu, công tác ở Trường Sơn, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, phát huy truyền thống anh hùng của quân đội ta, nhân dân ta để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

3.Tầm vóc to lớn và bài học quý báu của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đường Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta.

Phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng: Kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn từng tấc đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

II.Đối tượng tham gia cuộc thi

Các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, ban tư vấn và ban thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

III.Yêu cầu tác phẩm dự thi

1.Kích thước tác phẩm dự thi: 54cm x 79cm

2.Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

3.Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi

4.Phía sau tác phẩm dự thi ghi rõ họ và tên; năm sinh; địa chỉ; số điện thoại, email của tác giả để liên hệ.

IV.Giải thưởng

Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đạt giải và tiền thưởng kèm theo:

1.Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019)

1 giải nhất: 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng)

2 giải nhì: mỗi giải 8.000.000 (Tám triệu đồng)

3 giải ba: mỗi giải 5.000.000 (Năm triệu đồng)

10 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000 (Hai triệu đồng)

1 giải phong trào: 8.000.000 (Tám triệu đồng) cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

1 giải nhất: 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng)

2 giải nhì: mỗi giải 8.000.000 (Tám triệu đồng)

3 giải ba: mỗi giải 5.000.000 (Năm triệu đồng)

10 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000 (Hai triệu đồng)

1 giải phong trào: 8.000.000 (Tám triệu đồng) cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

3.Tác phẩm triển lãm

Trong mỗi chủ đề cuộc thi, ban tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ cho công tác triển lãm. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, ban tổ chức cấp giấy chứng nhận và trả nhuận treo 600.000đ/1 tác phẩm (Sáu trăm nghìn đồng).

V. Sử dụng tác phẩm

1.Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019) và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) không nhằm mục đích kinh doanh.

2.Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả, ban tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và chọn trưng bày triển lãm để phục vụ các hoạt động tuyên truyền trên toàn quốc dưới mọi hình thức trong các dịp lễ, kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị khi thấy phù hợp.

3.Tác phẩm in trong các tài liệu tuyên truyền được hưởng nhuận bút theo các quy định của pháp luật hiện hành.

VI.Trách nhiệm của tác giả

1.Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giải tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho ban tổ chức cuộc thi.

VII.Thời hạn, nơi nhận và tổng kết trao giải thưởng

1.Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: Ngày 28/12/2018 (các đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi)

2.Nơi nhận tác phẩm dự thi:

Phòng tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở 86A ngõ III Lê Văn Hưu, TP.Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: (024) 39.288.259; Đ/c Nguyễn Thị Dung 0339982228

3.Kết quả cuộc thi sáng tác được thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa, Website: www.vhttcs.org.vn

4.Lễ tổng kết, trao thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 4 năm 2019 (thời gian và địa điểm ban tổ chức sẽ thông báo sau).

VIII.Ban giám khảo

Thành phần ban giám khảo, ban tư vấn gồm đại diện các cơ quan:

Ban Tuyên giáo Trung ương

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Hội Mỹ thuật Việt Nam

Các họa sĩ chuyên ngành Đồ họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam

Ban tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên n ghiệp; sự phối hợp của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Thông tin và Triển lãm; Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Trường Văn hóa Nghệ thuật trong cả nước để cuộc thi sáng tác tranh cổ động thành công tốt đẹp.

Vũ Hương Xuân
Các tin khác